กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างได้กำหนดประเภท และอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

Scroll to Top