นายอุเทน ปิ่นม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ดร.ธนิสร กลิ่นมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัฐยา ชดช้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ พุ่มพวง
ครู ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ

นายสมชาย อินผ่อง
หัวหน้าสาขางานช่างยนต์
พนักงานราชการ

นายนรินทร์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางานช่างยนต์
พนักงานราชการ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์
พนักงานราชการ

นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
พนักงานราชการ

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ โพธิ์ธรรม
ครูผู้ช่วย

นายนพพร เมฆเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกานต์ พฤกษะวัน
ครูฝึกประสบการณ์สอน

นายณัฐพงศ์ จันทะคุณ
ครูฝึกประสบการณ์สอน

นายกิตติ พุ่มพวง
หัวหน้าสาขางาน
ครู ชำนาญการ

นายสิทธิชัย ไชยวิโน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
พนักงานราชการ

นายวีระศักดิ์ สุนทร
หัวหน้าสาขางาน
ครูผู้ช่วย

นายอาณัติ โกสิงห์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมิตา เรือนสังข์
หัวหน้าสาขางาน
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางวรนุช ยมวัน
พนักงานราชการ

นายสิปปวิชญ์ บางนาค
พนักงานราชการ

นายประหยัด ยอดยิ่ง
ครูผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวชนิกานต์ ถึงจีน
ครูผู้เชี่ยวชาญ

นายสมภพ อินทร์อยู่
หัวหน้าสาขางาน
ครู ชำนาญการ

นายสุเมธ กิ่งแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
ครู

นางสาวจุฑาภัทร์ บุญเกิด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์นิ่ม
หัวหน้าสาขางาน
พนักงานราชการ

ปัทมา คำยอด
ครูผู้ช่วย
(ไปช่วยราชการ)

นางสาวสุวิมล ดีอ่ำ
พนักงานราชการ

นางสาวหนึ่งฤทัย เหน่งแดง
ครูอัตราจ้าง 

นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าสาขางาน 
พนักงานราชการ

นางเรณู โทบุรินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
พนักงานราชการ

นางวาริน สอนง่ายดี
หัวหน้าสาขางาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายยงยุทธ คงผดุง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
ครูผู้ช่วย

นางสาววันทนา เพิ้งจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิชชุดา ดวงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

Scroll to Top