บริการระบบสารสนเทศ

RMS 2023

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

STD 2018

รบบบริหารสถานศึกษา ศธ. ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

ระบบฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ฐานข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา

e-Library

ห้องสมุดดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

Google Drive ฝ่าย (เฉพาะองค์กร)

Scroll to Top