รับสมัครออนไลน์ ระดับ ปวช. ปวส. ภาคปกติ / ภาคสมทบ / ทวิภาคี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ – รับผู้จบวุฒิ ม. 3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ/ทวิภาคี – รับผู้จบวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ – รับผู้จบวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เรียนภาคค่ำ)

หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ

หลักฐานเอกสารการสมัคร

 1. สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน / บิดา / มารดา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน / บิดา / มารดา
 4. สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (กรณีปีดา/มารดา เสียชีวิตหรือหย่าร้าง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ บิดา/มารดา)
 6. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ บิดา/มารดา)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ซื่อสกุล (ถ้ามี)
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
Scroll to Top