ประกาศนียบัตรวิชาชั้น (ปวช.)

สาขางานยานยนต์  (Automotive Engineering)
      เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์และระบบยนต์ภายในรถ เช่น เครื่องยนต์ เทรนส์มิชัน เบรก ระบบไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์รถยนต์ สาขานี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ยนต์เพื่อให้รถยนต์ทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
     ผู้เรียนในสาขานี้จะได้เรียนรู้เรื่องการตรวจเช็ค การวิเคราะห์อาการเสีย การประเมินความเสียหาย การซ่อมแซมและการบำรุงรักษารถยนต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยนต์ เช่น ระบบยนต์ไฟฟ้าและการใช้งานคอมพิวเตอร์ในรถยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์
– ช่างซ่อมบำรุงประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม
– ช่างเทคนิคประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม
– ช่างซ่อมรถยนต์ประจำอู่ซ่อมรถยนต์หรือบริษัท
– ช่างตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ (ตรอ.)
– ช่างควบคุมเครื่องจักร

แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับ ปวส.
– สาขางานเทคนิคยานยนต์
– สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
– สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
– สาขางานเทคนิคเครื่องกลการเกษตร
– สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
ระดับ ปริญญาตรี 
– สาขาวิศวกรรมยานยนต์
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร
– สาขาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง : Power Engineering
        เป็นสาขาที่เน้นการศึกษาและฝึกปฏิบัติในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและโครงการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อสายไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ และระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งแบบใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในอาคารที่ใช้ประจำ เช่น อาคารพาณิชยกรรม บ้าน โรงงาน โรงแรม ร้านค้า และอื่น ๆ

        ผู้เรียนในสาขานี้จะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า การอ่านแผนผังไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า การประเมินความเสียหาย และการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษายังจะเรียนรู้เกี่ยวกับรหัสไฟฟ้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การทำงานร่วมกับทีมในโครงการต่าง ๆ และความระมัดระวังในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับงานที่กำลังดำเนินอยู่

แนวทางการประกอบอาชีพ
– การออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าและการเดินสายไฟภายในบ้าน
– การพันมอเตอร์ไฟฟ้า
– ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
– ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ
– ระบบโทรคมนาคม
– ช่างโซล่าเซลล์
– ธุรกิจส่วนตัว

แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับ ปวส.
– สาขาไฟฟ้า
– สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม
– สาขาอุตสาหการ
– สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
– สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับ ปริญญาตรี
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ : Electronics 
    สาขาที่เน้นการศึกษาและฝึกปฏิบัติในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมและอาชีพ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการสื่อสาร แผนกบำรุงรักษาของโรงพยาบาล และอื่น ๆ

    ผู้เรียนในสาขานี้จะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านแผนผังวงจร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ และความระมัดระวังในการทำงานกับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
– เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

– ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับ ปวส.
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/การวัดและควบคุม)
– สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ระดับ ปริญญาตรี
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม/โทรคมนาคม)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ไฟฟ้ากำลัง
– สาขาคอมพิวเตอร์/สาขาเทคโนโลยี
– สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย

สาขางานการบัญชี : Accounting

     สาขาที่เน้นการศึกษาและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงินขององค์กร การบัญชีมีบทบาทสำคัญในการบริหารและตรวจสอบการเงินของธุรกิจ เพื่อให้ความมั่นใจและข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานกำกับดูแลเช่น กรมสรรพากร หน่วยงานตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัท.

     ผู้เรียนในสาขาการบัญชีจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงิน และกฎระเบียบทางการบัญชี นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษี การตรวจสอบบัญชี และการจัดการทางการเงินในองค์กร. นักศึกษาบัญชีต้องมีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ
– พนักงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี
– พนักงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
– พนักงานบัญชีธุรกิจบริการ
– พนักงานบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
– ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับปวส.
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการเงินธนาคาร
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

สาขางานการตลาด : Marketing 

    สาขาที่เน้นการศึกษาและปฏิบัติที่เกี่ยวกับกระบวนการการตลาด และวิธีการสร้างความต้องการและขายสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค การตลาดเน้นการศึกษาและการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อทราบว่าสินค้าหรือบริการที่จะสร้างและส่งออกตลาดมีความต้องการอย่างไร และจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อช่วยสร้างความต้องการและเพิ่มยอดขาย

     ผู้เรียนในสาขาการตลาดจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการตลาด ทฤษฎีและเครื่องมือการทำการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ การติดตามและวัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการตลาด เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

แนวทางการประกอบอาชีพ
– นักวิเคราะห์การตลาด
– เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
– เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
– ตัวแทนขาย
– เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business Computer

  สาขาที่เน้นการผสานความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์กับความเข้าใจในธุรกิจและองค์กร การศึกษาในสาขานี้จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ.

     ผู้เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับหลายหลักการและทักษะอย่างการโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี และการระบายทรัพยากรทางเทคโนโลยีในองค์กร

แนวทางการประกอบอาชีพ
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
– นักออกแบบ application มือถือ

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
– สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media)
– สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
– สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)
– สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia)
– สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design)

ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ : Automotive Technology
     สาขาที่เน้นการศึกษาและฝึกปฏิบัติในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์และระบบที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นสาขาที่มุ่งเน้นทักษะทางเทคนิคและเทคโนโลยีในการดูแลรักษาและซ่อมแซมยานยนต์เพื่อให้ยานยนต์ทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.

    นักศึกษาในสาขางานเทคนิคยานยนต์จะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยานยนต์ การทดสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักร และการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ในยานยนต์. นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการซ่อมแซมยานยนต์ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับยานยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ
– นายช่างตรวจสภาพรถสามารถออกใบตรวจสภาพรถได้ (ตรอ.)
– ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์
– ช่างเทคนิคประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม
– เจ้าหน้าที่เทคนิคประดับยนต์
– เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพรถ
– Mechanical Technician
– Technician engine

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
– สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
– สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง : Electrical Engineering

   เน้นการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้งานระบบไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำลังไฟฟ้าและการสื่อสารทางไฟฟ้า นักศึกษาในสาขานี้จะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับหลากหลายแขนงทางไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าขนส่งพลังงาน ระบบสื่อสารไร้สาย อิเล็กทรอนิกส์ ความรังสี ระบบควบคุมไฟฟ้า และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ช่างตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
– ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ
– ช่างตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า วางสายเคเบิล สายสัญญาณโทรคมนาคม
– พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า อ่านแบบระบบไฟฟ้า
– พนักงานทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม
– ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด และพลังงาน

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
– หลักสูตรที่เปิดรับเข้าเรียนปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม : lndustrial Electronics 
    เป็นที่เน้นการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการผลิต นักศึกษาในสาขานี้จะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับหลายแขนงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์และระบบในอุตสาหกรรม และการสร้างและปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผลิต.

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
– สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
– สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาการบัญชี : Accounting 
        เป็นสาขาที่เน้นการศึกษาและปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินขององค์กร ซึ่งรวมถึงการรายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่เป็นประจำ เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนที่สนใจทราบถึงสถานะการเงินและประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายการบัญชี การบัญชีต่าง ๆ และการรายงานทางการเงินขององค์กร

แนวทางการประกอบอาชีพ
– พนักงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี
– พนักงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
– พนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วน
– พนักงานบัญชีธุรกิจบริการ
– พนักงานบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
– พนักงานบริษัทเอกชน
– ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการเงินธนาคาร
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)     

     เป็นสาขาที่เน้นการศึกษาและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเพื่อการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ. สาขานี้เน้นทักษะในการวางแผนทรัพยากรทางดิจิทัล การตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและให้ความคุ้มค่าในรูปแบบที่ทันสมัย

นักศึกษาในสาขานี้จะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล 

 1. การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management) : การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางดิจิทัล เช่น ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางดิจิทัล.
 2. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างและรับรู้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย การทำ SEO และการลงโฆษณาออนไลน์.
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล (Digital Product and Service Development) : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชันมือถือ และเว็บไซต์.
 4. การธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) : การวางแผนและการดำเนินธุรกิจขายของออนไลน์ การจัดการระบบการชำระเงินออนไลน์ และการส่งสินค้า.
 5. การกำหนดกฎหมายและความเป็นส่วนตัวในดิจิทัล (Digital Law and Privacy): การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมดิจิทัลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 6. การนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) : การค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
 2. นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
 3. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
 4. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 5. นักการตลาดออนไลน์
 6. นักสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
 7. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้านไอที
 8. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่สตาร์ทอัพ
 9. ผู้ดูแลระบบสาระสนเทศในองค์กร
 10. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
 11. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

แนวทางการศึกษาต่อ

 1. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 4. สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 5. สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 6. สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ภาคเช้า

 • ขนมปังและพาย พัฟเพรสตรี้ 75 ชั่วโมง
 • การต่อเล็บ PVC และเพ้นท์เล็บ 75 ชั่วโมง
 • การสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น 75 ชั่วโมง
 • กางเกงสตรีสมัยนิยม 2  75 ชั่วโมง
 • การตัดผมชายระดับ 1  75 ชั่วโมง

ภาคค่ำ

 • ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชม.
 • ธุรกิจกาแฟ 75 ชั่วโมง
 • การนวดหน้า-สปาหน้า 75 ชั่วโมง
 • งานเชื่อมไฟฟ้าขั้นสูง 75 ชม.
 • การสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น 75 ชั่วโมง
 • งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น 75 ชม.
 • เสื้อสมัยนิยม 1  75 ชม.
 • งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 75 ชม.
 • ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม 75 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง
Scroll to Top