เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

19 ตุลาคม 2566 นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เข้ารับรับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Scroll to Top