ความเป็นมา

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2537
บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งครุยทอง

อยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย ไป 1.7 กิโลเมตร
ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ

ปรัชญา
“ทักษะก้าวไกล วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม นำอาชีพ”

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จะเป็นผู้นำในการผลิตคนอาชีวะที่มีคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ

อัตลักษณ์
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

เอกลักษณ์
“บริการวิชาชีพหลักสูตรหลากหลาย”

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงาน
  2. พัฒนาและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อมุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่
  4. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตราสัญลักษณ์

Scroll to Top